TALKS

INTERVIEWS

NAT-GIRL YOUTUBE

ARTICLES (coming soon)

Natalia Freitas 3D Artist and Animator

© Natalia Freitas (2016- 2020)